Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:


Α) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ:


Εγκαταστάσεις και τερματισμός ακραίου δικτύου (οπτικών ινών, χαλκού)


Υποστήριξη και συντήρηση κόμβων Αστικών Κέντρων


Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε κεντρικούς κόμβους


Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση κεντρικών κόμβων (data center facilities)


Μελέτη και υποστήριξη μεγάλων και πολύπλοκων δικτύων (Complex & Multiservice Networks)


 


Β) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ):


Έρευνα και καταγραφή αναγκών (site surveys) για την υλοποίηση έργων


Διαχείριση και δρομολόγηση επισκέψεων εγκατάστασης βάσει απαιτήσεων και αναγκών (SLA’S)


Εγκατάσταση – παραμετροποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού


Επίβλεψη λειτουργίας εξοπλισμού (24Χ7 NOC)


Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων λειτουργίας (24Χ7) βάσει απαιτήσεων και αναγκών