Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Υπηρεσίες Project Management & Development

Η PSP στα πλαίσια της συνεργασίας της με θυγατρική εταιρία κατασκευών αναλαμβάνει την πλήρη και ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάπτυξη μεγάλων έργων υποδομών πληροφορικής από το πρώϊμο στάδιο της αρχικής κατασκευής μέχρι την τελική παράδοση στον πελάτη.

Αυτό σημαίνει ότι η PSP μπορεί να δουλέψει σε επίπεδο μελέτης και σχεδιασμού και να προτείνει μια λύση η οποία μπορεί να ενσωματώνει τεχνολογίες, εφαρμογές (applications)  και εξοπλισμό από ποικίλες πηγές και προμηθευτές.

Σκοπός μας σε τέτοιου είδους έργα είναι να λειτουργήσουμε ως INTEGRATORS μιας ολοκληρωμένης λύσης που θα σχεδιαστεί από την αρχή σε συνεργασία μαζί σας.

Όλη αυτή η διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες διαχείρισης έργων (PROJECT MANAGEMENT), επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων (της PSP και του πελάτη) και παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών στόχων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Τα στάδια δημιουργίας του έργου περιλαμβάνουν:

  • Προσδιορισμός ανάγκης για νέο προϊόν/υπηρεσία
  • Καθορισμός στόχων του έργου
  • Σχεδιασμός έργου
  • Κατάρτιση χρονοπρογραμματισμού
  • Κατάρτιση προϋπολογισμού
  • Τεχνική  υποστήριξη
  • Υλοποίηση προγράμματος
  • Παρακολούθηση και έλεγχος έργου
  • Αξιολόγηση επιτυχίας έργου