Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

PsPPsPPsP

Μάθετε Περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας

Η PSP  έχει σχεδιάσει, εγκαταστήσει και διατηρεί πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.

Για αυτό το λόγο η PSP μπορεί να εγγυηθεί την αρτιότητα των υπηρεσιών που παρέχει σε:

  • Εγκαταστάσεις ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών
  • Έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων, οπτικών ινών και υπηρεσιών 3-play
  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη, ενοποιημένων ενσύρματων και ασύρματων δικτυακών λύσεων βασισμένων σε λύσεις σχεδιασμού της Cisco Systems, σε δρομολόγηση, διαμεταγωγή, ασφάλεια,  IP τηλεφωνία και ασύρματα δίκτυα.

Η PSP έχει συνάψει συμβόλαιο ασφάλειας εταιρικού κινδύνου αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, που ενδέχεται να πρόκύψει από την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ενσύρματων, ασύρματων δικτύων και του εξοπλισμού τους.

Download Pdf